Khóa luận tốt nghiệp

Thông tin về khóa luận tốt nghiệp các lớp cuối khóa (Cập nhật ngày 06/5/2019)

Năm học 2018-2019

 1. Quy định 128 về việc thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp (SV xem thật kỹ các biểu mẫu trong QĐ này)
 2. Kế hoạch thực hiện lớp CA16TT
 3. Kế hoạch thực hiện lớp DA15QTM
 4. Kế hoạch thực hiện lớp DA15TT
 5. Danh sách GV đánh giá lớp CA16TT
 6. Danh sách GV đánh giá lớp DA15QTM
 7. Danh sách GV đánh giá lớp DA15TT
 8. Lịch báo cáo chính thức (cập nhật ngày 06/5/2019)
 9. Thông báo nộp bản chính thức KLTN năm 2019

Năm học 2017-2018

 1. Thông báo về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm 2018
 2. Danh sách sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp
 3. Danh sách đề tài năm 2018
 4. Kế hoạch thực hiện lớp CA15TT
 5. Kế hoạch thực hiện lớp DA14QTM
 6. Kế hoạch thực hiện lớp DA14TT
 7. Danh sách thực hiện lớp CA15TT
 8. Danh sách thực hiện lớp DA14QTM
 9. Danh sách thực hiện lớp DA14TT
 10. Quy định 128 về việc thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp (SV xem thật kỹ các biểu mẫu trong QĐ này)
 11. Danh sách GV đánh giá khóa luận tốt nghiệp các lớp

DA13TT

 1. Kế hoạch thực hiện
 2. Danh sách đề tài năm 2017
 3. Phiếu đăng ký tốt nghiệp (tất cả phải làm)
 4. Phiếu đăng ký khóa luận tốt nghiệp (SV đủ điều kiện)
 5. Đơn xin thực hiện khóa luận tốt nghiệp (SV không đủ điều kiện, có nguyện vọng thực hiện)
 6. Danh sách phân công GV hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

Các biểu mẫu: (dùng các biểu mẫu trong Quy định 128 ở trên)

 1. Đề cương chi tiết
 2. Quy định
 3. Báo cáo
 4. Cấu trúc đĩa CD
 5. Mẫu in nhãn CD
 6. Mẫu in bìa
 7. Đơn đề nghị bảo vệ
Last modified: Friday, 17 May 2019, 4:31 PM