Cố vấn học tập

 Danh sách cố vấn học tập các lớp thuộc Bộ môn Công nghệ thông tin

TT

Họ và tên

Lớp

Sĩ số

Lớp trưởng

Ghi chú

1

Lê Minh Tự

DA15TT

39 Từ Minh Hiếu

Cố vấn học tập

2

Dương Ngọc Vân Khanh

DA15QTM

26 Đặng Văn Thức

Cố vấn học tập

3

Phan Thị Phương Nam

DA16TT

15 Lê Hồ Anh Khoa

Cố vấn học tập

4 Huỳnh Văn Thanh

DA16QTM

31 Lâm Thị Thanh Thảo Cố vấn học tập

5

Nhan Minh Phúc

DA17TT

25

Nguyễn Huỳnh Hữu Tài

Cố vấn học tập

6

Trầm Hoàng Nam

DA17QTM

28

Phan Minh Khang

Cố vấn học tập

7

Nguyễn Khắc Quốc

DF17TT10

20

Lữ Hoàng Minh Nhựt

Cố vấn học tập

8

Nguyễn Hoàng Duy Thiện

DA18TTA

43

Nguyễn Hửu Hồ

Cố vấn học tập

9

Trịnh Quốc Việt

DA18TTB

30

Cố vấn học tập

10

Hà Thị Thúy Vi

CA16TT

8

Cố vấn học tập

11

Nguyễn Ngọc Đan Thanh

CA17TT

4
Lý Bửu Nhi

Cố vấn học tập

Last modified: Wednesday, 10 July 2019, 3:28 PM