Thực tập tốt nghiệp

Thông tin về thực tập tốt nghiệp các lớp cuối khóa (Cập nhật ngày 12/7/2018)

Danh sách một số cơ sở thực tập gợi ý

DA15QTM (cả lớp (22 sv) thực tập với Phương Nam Telecom)

 1. Kế hoạch thực tập
 2. Đề cương thực tập
 3. Công văn gửi cơ quan hỗ trợ thực tập
 4. Phiếu tiếp nhận
 5. Giấy giới thiệu
 6. Danh sách GV hướng dẫn
 7. Thư cảm ơn
 8. Phiếu đánh giá của cơ quan
 9. Mẫu báo cáo thực tập

DA15TT (28 sv + 04 sv DA14TT)

 1. Kế hoạch thực tập
 2. Đề cương thực tập
 3. Công văn gửi cơ quan hỗ trợ thực tập
 4. Phiếu tiếp nhận
 5. Giấy giới thiệu
 6. Danh sách GV hướng dẫn
 7. Thư cảm ơn
 8. Phiếu đánh giá của cơ quan
 9. Mẫu báo cáo thực tập

CA16TT (05 sv thực tập với Phương Nam Telecom + 09 sv)

 1. Kế hoạch thực tập
 2. Đề cương thực tập
 3. Công văn gửi cơ quan hỗ trợ thực tập
 4. Phiếu tiếp nhận
 5. Giấy giới thiệu
 6. Danh sách GV hướng dẫn
 7. Danh sách GV hướng dẫn (Phương Nam Telecom)
 8. Thư cảm ơn
 9. Phiếu đánh giá của cơ quan
 10. Mẫu báo cáo thực tập

DA14QTM

 1. Kế hoạch thực tập
 2. Đề cương thực tập
 3. Công văn gửi cơ quan hỗ trợ thực tập
 4. Phiếu tiếp nhận
 5. Giấy giới thiệu
 6. Danh sách GV hướng dẫn
 7. Phiếu giao việc
 8. Thư cảm ơn
 9. Phiếu đánh giá của cơ quan
 10. Mẫu báo cáo thực tập

DA14TT

 1. Kế hoạch thực tập
 2. Đề cương thực tập
 3. Công văn gửi cơ quan hỗ trợ thực tập
 4. Phiếu tiếp nhận
 5. Giấy giới thiệu
 6. Danh sách GV hướng dẫn
 7. Phiếu giao việc
 8. Thư cảm ơn
 9. Phiếu đánh giá của cơ quan
 10. Mẫu báo cáo thực tập

CA15TT

 1. Kế hoạch thực tập
 2. Đề cương thực tập
 3. Công văn gửi cơ quan hỗ trợ thực tập
 4. Phiếu tiếp nhận
 5. Giấy giới thiệu
 6. Danh sách GV hướng dẫn
 7. Phiếu giao việc
 8. Thư cảm ơn
 9. Phiếu đánh giá của cơ quan
 10. Mẫu báo cáo thực tập
Last modified: Thursday, 12 July 2018, 6:40 PM