Ban Tư vấn Chương trình

DANH SÁCH

Thành viên Ban Tư vấn Chương trình đào tạo thuộc Bộ môn Công nghệ Thông tin

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị Công tác

  Ghi chú

 1

Nguyễn Thái Nghe

Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ

 

2

Nguyễn Minh Tâm

Giám đốc

Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

3

Lê Văn Lâm

Phó Trưởng phòng

Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Cần Thơ

 

4

Nguyễn Văn Chuẩn

Trưởng phòng

Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

5

Trần Quốc Nam

Phó Giám đốc

Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

 

6

Lục Nhã Khương Lập trình viên Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

 

 7 

Phạm Khắc Dũng

Tổ trưởng

Tổ Quản lý mạng, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

 

Last modified: Wednesday, 12 April 2017, 10:53 PM