Nhân sự

Bộ môn Công nghệ Thông tin hiện nay có 26 giảng viên, tham gia giảng dạy các môn học khác nhau, thông tin cụ thể của các giảng viên như sau:

TT

MSCB

HỌ VÀ TÊN

E-MAIL

ĐIỆN THOẠI

HỌC VỊ

CHỨC VỤ/CHỨC DANH

1

12661

Võ Phước Hưng

hungvo@tvu.edu.vn

0946 127 055

Nghiên cứu sinh

Trưởng Bộ môn

00241

Nguyễn Hoàng Duy Thiện

thiennhd@tvu.edu.vn

0989 274 222

Thạc sĩ

Phó trưởng Bộ môn

14204

Nguyễn Bá Nhiệm

nhiemnb@tvu.edu.vn

0983 303 609

Nghiên cứu sinh

Phó trưởng Bộ môn

00245

Nguyễn Bảo Ân

annb@tvu.edu.vn

0908 961 632

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

00250

Võ Thành C

vothanhc@tvu.edu.vn

0909 119 657

Thạc sĩ

Giảng viên

00248

Phạm Minh Đương

duongminh@tvu.edu.vn

0868 567 268

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

12705

Nguyễn Trần Diễm Hạnh

diemhanh_tvu@tvu.edu.vn

0917 145 587

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

00257

Nguyễn Mộng Hiền

hientvu@tvu.edu.vn

0975 999 579

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

00254

Ngô Thanh Huy

huyngocntt@tvu.edu.vn

0989 623 237

Cao học

Giảng viên

10 

00242

Dương Ngọc Vân Khanh

vankhanh@tvu.edu.vn

0988 33 2008

Thạc sĩ

Giảng viên

11 

00244

Nguyễn Nhứt Lam

lamnn@tvu.edu.vn

0919 556 441

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

12 

00255

Phạm Thị Trúc Mai

pttmai@tvu.edu.vn

0936 01 02 06

Thạc sĩ

Giảng viên

13 

00253

Đoàn Phước Miền

phuocmien@tvu.edu.vn

0978 962 954

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

14 

12701

Trần Văn Nam

namtv@tvu.edu.vn

0365 583 414

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

15 

00252

Trầm Hoàng Nam

tramhoangnam@tvu.edu.vn

0977 810 235

Thạc sĩ

Giảng viên

16 

03546

Phan Thị Phương Nam

ptpnam@tvu.edu.vn

0989 236 166

Thạc sĩ

Giảng viên

17 

12700

Khấu Văn Nhựt

nhutkhau@tvu.edu.vn

0979 748 090

Thạc sĩ

Giảng viên

18 

00258

Nhan Minh Phúc

nhanminhphuc@tvu.edu.vn

0918 603 819

Thạc sĩ

Giảng viên

19 

03562

Nguyễn Khắc Quốc

nkquoc@tvu.edu.vn

0918 085 180

Thạc sĩ

Giảng viên

20 

00053

Thạch Kọng Saoane

oane@tvu.edu.vn

0869 847 017

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

21 

12702

Nguyễn Thừa Phát Tài

phattai@tvu.edu.vn

0988 345 131

Thạc sĩ

Giảng viên

22

00243

Huỳnh Văn Thanh

hvthanh@tvu.edu.vn

0977 654 181

Thạc sĩ

Giảng viên

23 

00246

Nguyễn Ngọc Đan Thanh

ngocdanthanhdt@tvu.edu.vn

0916 741 252

Thạc sĩ

Giảng viên

24 

03539

Lê Minh Tự

lmtu@tvu.edu.vn

0918 677 326

Thạc sĩ

Giảng viên

25

00249

Hà Thị Thúy Vi

hattvi201084@tvu.edu.vn

0983 001 084

Thạc sĩ

Giảng viên

26 

00251

Trịnh Quốc Việt

tqviettv@tvu.edu.vn

0354 696 999

Thạc sĩ

Giảng viên

Last modified: Wednesday, 23 October 2019, 11:32 AM