Quy định sử dụng tên miền

QUY ĐỊNH
Về việc sử dụng Hệ thống lưu trữ website và tên miền (WEB HOSTING/DOMAIN)

  1. Giảng viên, sinh viên, học sinh (sau đây gọi tắt là người sử dụng) không dùng máy chủ (server) có hệ thống lưu trữ website và tên miền (sau đây gọi tắt là hệ thống) vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc.... Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên website của mình.

  2. Người sử dụng không dùng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ (Hack, DDoS, Malware, Virus).

  3. Người sử dụng tự bảo mật các thông tin về tài khoản, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho Trưởng/Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Thông tin khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

  4. Người sử dụng phải thể hiện mục đích sử dụng của website trong phần chân (footer) của tất cả các trang web.

  5. Người sử dụng tuân thủ tuyệt đối và chịu trách nhiệm hoàn toàn theo các Quy định về Xuất bản thông tin điện tử và Luật Công nghệ thông tin hiện hành.

Last modified: Saturday, 10 June 2017, 6:07 PM