Site news

Thông báo đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2016 - 2017

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2016 - 2017
by Hoang Duy Thien Nguyen - Wednesday, 8 June 2016, 10:23 AM
 

Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Trường,

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên, học sinh về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014, 2015 và sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

  1. Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

   + Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng Khoa Y – Dược, Khoa Hóa học Ứng dụng, Khoa Nông nghiệp –Thủy sản: đăng ký từ ngày 07/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

   + Sinh viên, học sinh các khoa còn lại; sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm:  đăng ký từ ngày 09/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

  1. Thời gian công bố kết quả đăng ký: ngày 29/7/2016

Sau thời gian trên nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên, học sinh liên hệ phòng Đào tạo để hướng dẫn giải quyết.

Lưu ý đối với cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014, 2015:

 - Hướng dẫn sinh viên chọn môn học, xây dựng kế hoạch học tập của từng sinh viên; lưu ý về thời gian học (nếu có kế hoạch đi thực tập, co-op,...);

 - Ký xác nhận khối lượng môn học vào sổ đăng ký học tập của sinh viên trước khi sinh viên đăng ký môn học, kiểm tra lại số tín chỉ đã đăng ký, số tín chỉ tối thiểu một học kỳ.

Thời khoá biểu đăng ký môn học được đăng trên website: http://ttsv.tvu.edu.vn/. Yêu cầu sinh viên kiểm tra thời khoá biểu, số tín chỉ môn học (lý thuyết + thực hành), môn học theo chuyên ngành, số môn học cần đăng ký, thời gian theo kế hoạch (đi co-op, thực tập,…) trước và sau khi đăng ký.

Đề nghị các khoa, bộ môn và cố vấn học tập thông báo đến sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014, 2015 và sinh viên, học sinh còn nợ môn học được biết và thực hiện việc đăng ký môn học trực tuyến đúng thời gian nêu trên.