Site news

Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2017 - 2018

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2017 - 2018
by Hoang Duy Thien Nguyen - Saturday, 5 August 2017, 11:20 AM
 

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

  • Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).
  • Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp: sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký bổ sung môn học từ ngày 07/8/2017 đến hết ngày 22/8/2017.

Thời gian và địa điểm đóng học phí môn học:

  • Đối với sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013, 2014, 2015, 2016 theo dõi thông báo đóng học phí (kể cả các môn học lại, cải thiện điểm) từ phòng Kế hoạch – Tài vụ.
  • Đối với sinh viên các khoá còn lại nợ môn học, cải thiện điểm có đăng ký môn học trực tuyến: đóng học phí từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 08/9/2017 tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.

Sinh viên xem thông báo chi tiết trên Cổng thông tin sinh viên Trường