Site news

Thông báo tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2015 - 2016

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2015 - 2016
by Hoang Duy Thien Nguyen - Monday, 4 April 2016, 11:56 PM
 

Căn cứ Chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại Trường Đại học Trà Vinh năm học 2015 - 2016;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-PĐT, ngày 16 tháng 4 năm 2014 về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh;        

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH – ĐHTV, ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2015-2016,

            Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên, học sinh về việc tổ chức học kỳ hè như sau:

     Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp:

+ Thông báo sinh viên về danh mục môn học, thời gian đăng ký môn học trực tuyến,...

+ Tư vấn, hướng dẫn sinh viên chọn môn học cần đăng ký; lưu ý về thời gian học (nếu có kế hoạch đi thực tập, co-op,..);

  Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến: từ ngày 09/5/2016 đến ngày 13/5/2016.

     Thời gian xem kết quả đăng ký: 22/5/2016.

Lưu ý: Điều kiện mở một nhóm môn học: số sinh viên, học sinh tối thiểu là 12 sinh viên/nhóm môn học. Ngoài danh sách các môn học đã được công bố, sinh viên, học sinh có thể yêu cầu thêm nhóm môn học mới để bổ sung nếu có nhu cầu và được Phòng Đào tạo chấp nhận

Sau thời gian trên nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên, học sinh liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết.

            Danh mục môn học, thời khoá biểu đăng ký môn học trong học kỳ hè được đăng trên website: http://ttsv.tvu.edu.vn/, http://daotao.tvu.edu.vn/. Yêu cầu sinh viên, học sinh kiểm tra thời khoá biểu, số tín chỉ môn học (lý thuyết + thực hành), môn học theo chuyên ngành, số môn học cần đăng ký, thời gian theo kế hoạch (đi co-op, thực tập,…) trước và sau khi đăng ký.

            Đề nghị Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm thông báo đến sinh viên, học sinh các lớp được biết và thực hiện việc đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè đúng thời gian nêu trên.