Site news

Thông báo hướng dẫn đăng ký MH trực tuyến HK II NH 2015 – 2016 đối với các lớp ĐH, CĐ khóa 2015

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo hướng dẫn đăng ký MH trực tuyến HK II NH 2015 – 2016 đối với các lớp ĐH, CĐ khóa 2015
by Hoang Duy Thien Nguyen - Friday, 1 January 2016, 9:50 PM
 

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến

học kỳ II năm học 2015 – 2016 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng khóa 2015

    Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh;

     Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016,

     Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Sinh viên các lớp đại hoc, cao đẳng khóa 2015 về việc hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến như sau:

     1. Thời gian hướng dẫn và đăng ký môn học trực tuyến đối với sinh viên khóa 2015: từ ngày 11/01/2016 đến ngày 17/01/2016 (lịch hướng dẫn đăng ký đính kèm).

     2. Thời gian đăng ký môn học trực tuyến đối với sinh viên trả nợ môn học, cải thiện điểm: từ ngày 16/01/2016 đến ngày 17/01/2016

     3. Thời gian công bố kết quả đăng ký: ngày 22/01/2016

         Sau thời gian trên nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để hướng dẫn giải quyết.

     Lưu ý đối với cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khoá 2015:

     - Hướng dẫn sinh viên chọn môn học, xây dựng kế hoạch học tập của từng sinh viên; lưu ý về thời gian học (nếu có kế hoạch đi thực tập, coop,...);

     - Ký xác nhận khối lượng môn học vào sổ đăng ký học tập của sinh viên trước khi sinh viên đăng ký môn học (cố vấn học tập liên hệ phòng Đào tạo nhận sổ đăng ký học tập), kiểm tra lại số tín chỉ đã đăng ký, số tín chỉ tối thiểu một học kỳ.

     Thời khoá biểu đăng ký môn học được đăng trên website: http://ttsv.tvu.edu.vn/. Yêu cầu sinh viên kiểm tra thời khoá biểu, số tín chỉ môn học (lý thuyết + thực hành), môn học theo chuyên ngành, số môn học cần đăng ký, thời gian theo kế hoạch (đi coop, thực tập,…) trước và sau khi đăng ký.

     Đề nghị các Khoa, Bộ môn và cố vấn học tập thông báo đến sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2015 được biết và thực hiện việc đăng ký môn học trực tuyến đúng thời gian nêu trên.