Site news

Thông báo về việc chuẩn bị báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DA13TT

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo về việc chuẩn bị báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DA13TT
by Hoang Duy Thien Nguyen - Tuesday, 6 June 2017, 1:06 AM
 

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-CNTT ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ môn Công nghệ Thông tin về việc thực hiện, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học Công nghệ Thông tin khóa 2013 (DA13TT);

Bộ môn Công nghệ Thông tin thông báo đến giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp một số nội dung như sau:

1/ Sinh viên nộp 01 đơn đề nghị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng và 03 quyển báo cáo đóng cuốn (in 02 mặt, bìa cứng thông thường, có chữ ký xác nhận của Giảng viên hướng dẫn và Giảng viên phản biện) về Văn phòng Bộ môn chậm nhất 15 giờ 30 phút ngày 12/6/2017 (kèm theo đĩa CD chứa chương trình minh họa theo quy định).

2/ Sinh viên báo cáo kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng vào buổi chiều ngày 19/6/2017 tại phòng C71.204 và C71.205 (thời gian cho từng Hội đồng sẽ được thông báo sau) theo đúng trình tự các bước được nêu trong Hướng dẫn số 784/HD-ĐHTV ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo về làm khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp.

3/ Sau khi có ý kiến nhận xét và đánh giá từ Hội đồng, sinh viên tiến hành chỉnh sửa báo cáo viết và chương trình (nếu có) và nộp 02 bản hoàn chỉnh (in bìa cứng, chữ nhũ vàng theo quy định) kèm theo 02 đĩa CD chứa báo cáo, chương trình minh họa, tài liệu, phần mềm cần thiết trong quá trình vận hành, kiểm thử hệ thống về Văn phòng Bộ môn chậm nhất 15 giờ 30 phút ngày 26/6/2017.

Đề nghị giảng viên hướng dẫn theo dõi, hỗ trợ các bạn sinh viên thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định.

Lưu ý: Trong thời gian chờ báo cáo, sinh viên vẫn tiếp tục hoàn thiện các lỗi (nếu có), kể cả trong báo cáo viết và chương trình mà cá nhân tự phát hiện hoặc do các giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện đề nghị.