Site news

Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II năm học 2016 - 2017

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II năm học 2016 - 2017
by Hoang Duy Thien Nguyen - Monday, 9 January 2017, 3:15 PM
 

Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013, 2014, 2015, 2016.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).

Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp (đính kèm danh sách nhóm môn học không được mở lớp): sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký bổ sung môn học từ ngày 03/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017.

Thời gian và địa điểm đóng học phí môn học:

+ Đối với sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013, 2014, 2015, 2016 theo dõi thông báo đóng học phí (kể cả các môn học lại, cải thiện điểm) từ phòng Kế hoạch – Tài vụ.

+ Đối với sinhviên các khoá còn lại nợ môn học, cải thiện điểm có đăng ký môn học trực tuyến: đóng học phí từ ngày 06/02/2017 đến hết ngày 17/02/2017 tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.

Lưu ý: Cố vấn học tập rà soát, kiểm tra số lượng sinh viên đăng ký khác thường giữa các môn học của lớp do mình phụ trách và nhắc nhở sinh viên đăng ký bổ sung (nếu có); sinh viên kiểm tra lại số tín chỉ, môn học, thời khoá biểu trong việc đăng ký môn học trực tuyến của cá nhân, những môn được miễn, nhóm môn học không được mở,…

Trường hợp sinh viên không đạt môn giáo dục thể chất 4 và giáo dục thể chất 5 liên hệ tại Phòng Đào tạo để tư vấn đăng ký học lại.