Site news

Sơ đồ, nguyên tắc đọc tên phòng và cách xem thời khóa biểu tại Trường Đại học Trà Vinh

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Sơ đồ, nguyên tắc đọc tên phòng và cách xem thời khóa biểu tại Trường Đại học Trà Vinh
by Hoang Duy Thien Nguyen - Sunday, 9 October 2016, 10:46 PM
 

Cách xem thời khóa biểu (file đính kèm)

Sơ đồ phòng học khu I (file đính kèm)

Sơ đồ phòng học khu II (file đính kèm)

Sơ đồ phòng học khu III (file đính kèm)

Sơ đồ phòng học khu IV (file đính kèm)

Sơ đồ phòng học Khoa NN-VH-Nghệ thuật  Khmer Nam Bộ (file đính kèm)

Nguyên tắc đọc tên phòng (file đính kèm)