Site news

Thông báo thực hiện Đồ án Cơ sở ngành và Chuyên ngành đợt tháng 7 năm 2019

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo thực hiện Đồ án Cơ sở ngành và Chuyên ngành đợt tháng 7 năm 2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Thursday, 11 July 2019, 10:34 AM
 

Bộ môn tổ chức hướng dẫn sinh viên thực hiện Đồ án Cơ sở ngành và Chuyên ngành đợt tháng 7 năm 2019 cho các lớp DA16QTM, DA17TT và DA16TT, các mốc thời gian cụ thể như sau:

  1. Tìm hiểu và chọn đề tài: đến hết ngày 20/7/2019 (xem tại mục Danh sách đề tài đồ án - niên luận sau khi đã đăng nhập bằng địa chỉ thư điện tử sinh viên)
  2. Đăng ký đề tài trực tuyến: buổi sáng ngày 21/7/2019 (đăng ký trên trang web của BM)
  3. Thực hiện đề tài 03 tuần: từ ngày 22/7/2019 đến 11/8/2019
  4. Nộp báo cáo: 15h00 đến 16h00 ngày 12/8/2019
  5. Báo cáo: 12/8/2019 đến 18/8/2019

Ghi chú: SV các lớp khác chưa làm hoặc chưa đạt đồ án cũng thực hiện các bước nói trên đồng thời cần cung cấp thông tin cho CVHT biết để theo dõi.