Sinh viên nắm được:

+Về kiến thức:

-         Hiểu về mạng máy tính, mô hình OSI và giao thức TCP/IP.

-          Hiểu và viết được các chương trình cơ bản sử dụng ngôn ngữ lập trình Java.

-         Hiểu và viết được các ứng dụng mạng cơ bản với Socket.

-         Hiểu và viết được các ứng dụng phân tán với Java RMI.

+Về kỹ năng nghề nghiệp:

-         Xây dựng các chương trình Java cơ bản.

-         Xây dựng các ứng dụng mạng và phân tán sử dụng ngôn ngữ lập trình Java cũng như một số ngôn ngữ khác.