Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tư duy, suy luận lập trình lôgíc toán. Đồng thời, môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng lập trình lôgíc toán bằng phần mềm SWI-Prolog như: Xây dựng các ứng dụng hỏi đáp tự động, máy học. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về việc tự phát triển kiến thức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp đa phương tiện.