Môn học trang bị cho sinh viên:

+ Về kiến thức:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính, kiến thức về hệ điều hành Windows 10, bộ công cụ Microsoft Office 2013, một số kiến thức khi sử dụng Internet cũng như một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong công nghệ thông tin.

+ Về kỹ năng nghề nghiệp:

- Sử dụng được các ứng dụng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Làm việc được trên hệ điều hành Windows 10 và các kiến thức cơ bản để sử dụng Internet.

- Nắm rõ một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong công nghệ thông tin.