Môn học cung cấp các kiến thức và kỹ năng về thiết kế trang web tĩnh bằng ngôn ngữ HTML, đăng ký và sử dụng các công cụ mã nguồn mở trong việc tạo và quản lý webstie trực tuyến.