- Vận dụng có hiệu quả một số phần mềm quản lý nhân sự

- Nhận biết tầm quan trọng của việc phải quản lý thông tin nhân sự trong một đơn vị/tổ chức

- Phân tích những vấn đề cần phải quản lý và cần thiết có liên quan vấn đề quản lý nhân sự trong một tổ chức

- Cài đặt, cấu hình từ 1 đến 2 phần mềm quản trị nhân sự đang được áp dụng rộng rãi trên thị trường

- Vận hành (nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu, thêm, xóa, thiết lập các loại biểu mẫu báo cáo …)

- Đánh giá tính năng của một số phần mềm đã cấu hình so với nhu cầu thực tế của tổ chức/đơn vị. Từ đó đưa ra một giải pháp cơ bản để khắc phục phần mềm quản lý nhân sự hiện hành chưa đáp ứng được