4.1. Về kiến thức:

- Trình bày kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin.

- Mô tả hệ thống.

- Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu.

- Phân tích thiết kế thành phần xử lý.

- Thiết kế thành phần giao diện.

4.2. Về kỹ năng chuyên môn:

- Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích thiết kế một hệ thống thông tin cụ thể.

- Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích thiết kế để mô hình hóa hệ thống thông tin trên máy tính.

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

- Nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong học tập.

- Xác định được các giả thiết, tiêu chuẩn và minh chứng để đưa ra quyết định phù hợp.

- Tổ chức, quản lý nhóm và tổng hợp kết quả.

- Viết báo cáo cá nhân/nhóm, trình bày báo cáo trước tập thể