-  Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích thiết kế một hệ thống thông tin cụ thể.

- Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích thiết kế để mô hình hóa hệ thống thông tin trên máy tính.

- Xác định được các giả thiết, tiêu chuẩn và minh chứng để đưa ra quyết định phù hợp.