4.1. Về kiến thức:

            - Vận dụng có hiệu quả một số phần mềm quản lý nhân sự

- Nhận biết tầm quan trọng của việc phải quản lý thông tin nhân sự trong một đơn vị/tổ chức

- Phân tích những vấn đề cần phải quản lý và cần thiết có liên quan vấn đề quản lý nhân sự trong một tổ chức

- Cài đặt, cấu hình từ 1 đến 2 phần mềm quản trị nhân sự đang được áp dụng rộng rãi trên thị trường

- Vận hành (nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu, thêm, xóa, thiết lập các loại biểu mẫu báo cáo …)

- Đánh giá tính năng của một số phần mềm đã cấu hình so với nhu cầu thực tế của tổ chức/đơn vị. Từ đó đưa ra một giải pháp cơ bản để khắc phục phần mềm quản lý nhân sự hiện hành chưa đáp ứng được.

4.2. Về kỹ năng chuyên môn:

            - Sử dụng một số phần mềm quản lý nhân sự

- Phân tích những vấn đề cần phải quản lý và cần thiết có liên quan vấn đề quản lý nhân sự trong một tổ chức

- Vận hành (nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu, thêm, xóa, thiết lập các loại biểu mẫu báo cáo …)

- Cài đặt, cấu hình từ 1 đến 2 phần mềm quản trị nhân sự đang được áp dụng rộng rãi trên thị trường

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

            - Nhận thức tầm quan trọng của yếu tố nhân lực và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự

            - Trang bị kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường

- Ứng dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào trong học tập và công việc

- Nghiêm túc, thu thập và xử lý thông tin