Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong tin học.