Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về phát triển Web sử dụng Servlet và JSP, kiến thức cơ bản về mô hình phát triển Web MVC. Vận dụng những kiến thức này, sinh viên có thể thiết kế và hiện thực website sử dụng Servlet và JSP có kết nối cơ sở dữ liệu, triển khai Web Server, có khả năng ứng dụng mô hình MVC vào phát triển Web cũng như khả năng tiếp cận và sử dụng những kỹ thuật phát triển Web tiên tiến vào công việc thực tế,...