Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, kiến thức về các cấu trúc lệnh cơ bản, kiến thức thiết kế hướng đối tượng với ngôn ngữ Java cũng như việc kết nối cơ sở dữ liệu với Java. Môn học giúp cho sinh viên có khả năng thiết kế các ứng dụng Java cơ bản cho đến các ứng dụng giao diện có kết nối cơ sở dữ liệu, đồng thời cũng giúp sinh viên hình thành  thái độ và nhận thức đúng đắn về việc tự phát triển kiến thức nghề nghiệp.