-         Hiểu về kiến trúc, các thành phần và hoạt động của các thiết bị Router và Switch được triển khai trong hệ thống mạng nhỏ.

-         Cấu hình các thiết bị Router và Switch ở mức độ cơ bản.

-         Nhận biết các sự cố các thành phần mạng trong hệ thống mạng nhỏ.