-      Hiểu các kỹ thuật mạng WAN, các dịch vụ mạng đáp ứng các ứng dụng chạy ổn định trong hệ thống mạng phức tạp.

-      Có khả năng lựa chọn các thiết bị mạng chuẩn và hiểu rõ các kỹ thuật mạng WAN phù hợp các thiết bị mạng.

-      Giúp sinh viên làm thế nào cấu hình, xử lý lỗi các thiết bị mạng và giải quyết các vấn đề chung với các giao thức ở tầng Data Link.

-      Hiểu và thực hiện các kỹ năng trong việc triển khai IPSec và các hoạt động VPN trong một hệ thống mạng phức tạp.