Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức mạng máy tính , các đặc tính và thành phần cơ bản của LAN, WAN và Internet; chức năng, cấu trúc của các tầng trong mô hình OSI, các giao thức và thuật toán được sử dụng trong từng tầng; các yêu cầu của liên kết mạng.

Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng xây dựng và vận hành một hệ thống mạng; cấu hình, vận hành các thiết bị kết nối mạng như cable, NIC, Repeater, Bridge, Router, Switch, Modem... trong việc thiết kế một hệ thống mạng LAN.

Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về việc thường xuyên rèn luyện tính kiên trì, linh hoạt, khả năng tư duy sáng tạo và cập nhật thông tin trong lĩnh vực mạng máy tính cùng các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích thiết kế, kỹ năng tìm kiếm, sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành.