5.1 KQHT 1 (LT: 1 tiết, TH: 0 tiết): Trình bày kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin

5.2 KQHT 2 (LT: 1 tiết, TH: 5 tiết): Sử dụng máy tính cơ bản

5.3 KQHT 3 (LT: 5 tiết, TH: 20 tiết): Xử lý văn bản cơ bản

5.4 KQHT 4 (LT: 5 tiết, TH: 20 tiết): Xử lý bảng tính cơ bản

5.5 KQHT 5 (LT: 2 tiết, TH: 10 tiết): Sử dụng trình chiếu cơ bản

5.6 KQHT 6 (LT: 1 tiết, TH: 5 tiết): Sử dụng Internet cơ bản