Về kiến thức:

 • Kiến thức tổng quan về máy tính điện tử;
 • Làm việc trên hệ điều hành Microsoft Windows;
 • Soạn thảo văn bản với Microsoft Word;
 • Xử lý bảng tính với Microsoft Excel;
 • Tạo tập tin trình diễn với Microsoft Powerpoint;
 • Vận dụng một số dịch vụ trên Internet.

Về kỹ năng nghề nghiệp:

 • Tổ chức và lưu trữ dữ liệu trên máy tính;
 • Soạn thảo tốt các văn bản;
 • Vận dụng tốt các chức năng và các hàm xử lý cơ bản của  MS Excel;
 • Thiết kế tốt các mẫu trình chiếu cho báo cáo;
 • Tìm kiếm và chia sẻ thông tin trên Internet.

Về thái độ và kỹ năng mềm:

 • Giữ gìn vệ sinh phòng máy và bảo quản tài sản chung
 • Làm việc theo nhóm  vaf có tính thẩm mỹ khi trình bày báo cáo