- Trình bày kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin

- Sử dụng máy tính cơ bản

- Xử lý văn bản cơ bản

- Xử lý bảng tính cơ bản

- Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Sử dụng Internet cơ bản

- Trình bày kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin.