Môn tin học - dành cho lớp Dự bị đại học

42 tiết gồm: Tìm hiểu về máy tính, hệ điều hành và sử dụng Word.