1. Trình bày tổng quan về Web
  2. Cài đặt và cấu hình Web Server
  3. Vận dụng HTML để thiết kế trang Web
  4. Vận dụng CSS định dạng trang Web
  5. Vận dụng JavaScript để xử lý tương tác giữa người dùng với trang
  6. Web
  7. Xác định các thành phần cơ bản của ngôn ngữ PHP
  8. Lập trình CSDL sử dụng MySQL bằng ngôn ngữ PHP
  9. Xây dựng Website hoàn chỉnh