Trình bày tổng quan về Web
Cài đặt và cấu hình Web Server
Vận dụng HTML để thiết kế trang Web
Vận dụng CSS định dạng trang Web
Vận dụng JavaScript để xử lý tương tác giữa người dùng với trang
Web
Xác định các thành phần cơ bản của ngôn ngữ PHP
Lập trình CSDL sử dụng MySQL bằng ngôn ngữ PHP
Xây dựng Website hoàn chỉnh