Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

1. Về kiến thức:

-         Cài đặt và quản trị hệ điều hành Server

-         Cài đặt và quản trị dịch vụ Active Directory

-         Quản trị các loại tài khoản người dùng

-         Thiết lập các chính sách hệ thống

-         Thiết lập các chính sách nhóm

-         Cài đặt và quản trị đĩa cứng

-         Quản trị các tài nguyên và các dịch vụ mạng

2. Về kỹ năng nghề nghiệp:

-         Thiết kế và cài đặt hệ thống mạng Windows trong các doanh nghiệp, tổ chức.

-         Quản trị và khắc phục các sự cố về mạng

3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

-         Giữ gìn vệ sinh phòng máy và bảo quản tài sản chung

-         Làm việc nhóm, làm việc độc lập

-         Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

-         Thái độ giao tiếp tốt