Thông tin về môn học:

1. Số tín chỉ/đvht: 03

- Lý thuyết: 01 (15 tiết).

- Thực hành: 02 (60 tiết).

2. Đối tượng học:

- Bậc học: Đại học (Năm 1).

- Hệ: Chính qui.

- Lớp: DA19RHM

3. Điều kiện tiên quyết/song hành:  không.

4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

4.1. Về kiến thức:

-         Trình bày kiến thức tổng quan về máy tính điện tử.

-         Làm việc trên hệ điều hành Microsoft Windows.

-         Soạn thảo văn bản với Microsoft Word.

-         Xử lý bảng tính với Microsoft Excel.

-         Tạo tập tin trình diễn với Microsoft Powerpoint.

-         Sử dụng một số dịch vụ trên Internet

4.2. Về kỹ năng nghề nghiệp:

-         Tổ chức và lưu trữ dữ liệu trên máy tính;

-         Soạn thảo tốt các văn bản;

-         Vận dụng tốt các chức năng và các hàm xử lý cơ bản của  MS Excel;

-         Thiết kế tốt các mẫu trình chiếu cho báo cáo;

-         Tìm kiếm và chia sẻ thông tin trên Internet.

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

-         Nhận thức đúng đắn về vai trò của máy tính trong đời sống.

-         Giữ gìn vệ sinh phòng máy, máy tính và bảo quản tài sản chung.

-         Làm việc theo nhóm và có tính thẩm mỹ khi thiết kế bài trình diễn.

-         Kỹ năng trình bày ý kiến.