Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về công nghệ phần mềm. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tiếp cận và thực hiện dự án phần mềm. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp.