Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

Về kiến thức:

- Hiểu các kiến thức tổng quan về Công nghệ Thông tin; Biết một số thao tác cơ bản trên hệ điều hành Windows

- Thực hiện soạn thảo văn bản với Microsoft Word; Thực hiện xử lý bảng tính với Microsoft Excel

- Tạo tập tin trình diễn với Microsoft Powerpoint;  Vận dụng một số dịch vụ trên Internet

Về kỹ năng nghề nghiệp:

- Tổ chức và lưu trữ dữ liệu trên máy tính;  Áp dụng Microsoft Word  để soạn thảo tốt các văn bản;

- Vận dụng tốt các chức năng và các hàm xử lý cơ bản của  Microsoft Excel;  Thiết kế tốt các mẫu trình chiếu cho báo cáo;

- Tìm kiếm và chia sẻ thông tin trên Internet.

Về thái độ và kỹ năng mềm:

- Giữ gìn vệ sinh phòng máy và bảo quản tài sản chung; Làm việc theo nhóm và có tính thẩm mỹ khi trình bày báo cáo