Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

Về kiến thức:

- Trình bày các tính năng của phần mềm trình diễn PowerPoint.

- Chỉ ra mục đích, yêu cầu đối với một phần mềm dạy học ở bậc Tiểu học để lựa chọn phần mềm dạy học phù hợp.

- Nhắc lại các thao tác thực hiện trên máy tính để tìm kiếm khai thác trên Internet, gửi và nhận thư điện tử.

Về kỹ năng chuyên môn

- Có thể sử dụng phần mềm PowerPoint; Tìm kiếm khai thác trên Internet, gửi và nhận thư điện tử.

- Vận dụng được những kỹ năng này vào việc soạn bài và tổ chức các hoạt động dạy học cho học sinh tiểu học.

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm máy tính để soạn bài giảng, thiết kế trò chơi, tạo hoạt hình, biết sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ tư duy, khai thác hiệu quả các dịch vụ thông dụng của Internet như WWW, Email, tìm kiếm thông tin,…