Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản truyền thông mạng không dây, một số kỹ thuật được triển khai trong các mô hình mạng thực tế, những ưu, khuyết điểm của việc sử dụng mạng không dây việc phát triển các hệ thống mạng. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thiết lập, vận hành một hệ thống mạng không dây trong các mô hình mạng thực tế. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư CNTT và kỹ năng học tập chủ động; tự phát triển kiến thức nghề nghiệp; ham tìm hiểu và khả năng học tập suốt đời.