Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu như: mô tả tổng quan về Cơ sở dữ liệu (CSDL); sử dụng đại số quan hệ để viết biểu thức quan hệ; kiểm tra ràng buộc toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu quan hệ; thực hiện chuẩn hóa lược đồ quan hệ. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng viết câu truy vấn bằng SQL.