Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về các dịch vụ cơ bản của mạng máy tính.Đồng thời, môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng xây dựng và vận hành một hệ thống mạng Windows Server 2012.

Môn học trang bị cho SV các kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

-       Trình bày tổng quan hệ điều hành Server và hệ thống Active Directory;

-       Phân biệt các loại tài khoản người dùng;

-       So sánh chính sách hệ thống và chính sách nhóm;

-       Mô tả sự khác nhau giữa Basic Disk và Dynamic Disk;

-       Trình bày các loại quyền truy cập tài nguyên và các dịch vụ mạng;

-       Xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống mạng với các dịch vụ mạng theo yêu cầu;

-       Khắc phục các sự cố thường gặp trong một hệ thống mạng.