Sau khi học xong môn học sinh viên có khả năng:

- Trình bày tổng quan về lập trình trên máy tính.

- Thiết kế thuật toán.

- Lập trình giải bài toán bằng ngôn ngữ C.

- Xây dựng hàm.

- Vận dụng kiểu dữ liệu mảng.

- Vận dụng chuỗi kí tự.

- Xây dựng kiểu dữ liệu có cấu trúc.