Mục tiêu của môn học:

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức và nguyên tắc thực hành  bản về cấu trúc website, biết sử dụng ngôn ngữ HTML thông qua việc định dạng cấu trúc và phương pháp định dạng các thành phần trang web như văn bản, hình ảnh, liên kết, bảng biểu, video, flash, … Giới thiệu một số công cụ thiết kế web hiệu quả và các ứng dụng truyền thông số khác.

- Mục đích chính của môn học nhằm trang bị kỹ năng thực tế cho sinh viên, biết sử dụng hiệu quả và sáng tạo công cụ truyền thông đa phương tiện để truyền đạt trên Internet.