Về kiến thức:

 • Khái niệm mã nguồn mở.
 • Hiểu rõ hơn nguyên lý hoạt động của hệ điều hành trên Linux.
 • Đánh giá sự ưu và khuyết điểm so với hệ điều hành Windows.

Về kỹ năng chuyên môn:

 • Tự thiết lập được một hệ thống Linux cho người dùng.
 • Sử dụng thành thạo hệ điều hành Ubuntu.
 • Vận hành tốt một hệ thống Ubuntu cho người dùng.

Về thái độ và kỹ năng mềm:

 • Khả năng thích ứng nhanh trong môi trường làm việc.
 • Luôn cập nhật thông tin mới hệ điều hành Ubuntu.
 • Khả năng nhận biết về lỗi của hệ thống, đặc điểm về tính chất và kiến thức của chính mình.
 • Khả năng tư duy sáng tạo.
 • Khả năng làm việc theo nhóm.
 • Khả năng thuyết trình trước đám đông
 1. Trình bày tổng quan về Web
 2. Cài đặt và cấu hình Web Server
 3. Vận dụng HTML để thiết kế trang Web
 4. Vận dụng CSS định dạng trang Web
 5. Vận dụng JavaScript để xử lý tương tác giữa người dùng với trang
 6. Web
 7. Xác định các thành phần cơ bản của ngôn ngữ PHP
 8. Lập trình CSDL sử dụng MySQL bằng ngôn ngữ PHP
 9. Xây dựng Website hoàn chỉnh

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản truyền thông mạng không dây, một số kỹ thuật được triển khai trong các mô hình mạng thực tế, những ưu, khuyết điểm của việc sử dụng mạng không dây việc phát triển các hệ thống mạng. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thiết lập, vận hành một hệ thống mạng không dây trong các mô hình mạng thực tế. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư CNTT và kỹ năng học tập chủ động; tự phát triển kiến thức nghề nghiệp; ham tìm hiểu và khả năng học tập suốt đời.