4.1. Về kiến thức:

- Trình bày kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin.

- Mô tả hệ thống.

- Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu.

- Phân tích thiết kế thành phần xử lý.

- Thiết kế thành phần giao diện.

4.2. Về kỹ năng chuyên môn:

- Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích thiết kế một hệ thống thông tin cụ thể.

- Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích thiết kế để mô hình hóa hệ thống thông tin trên máy tính.

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

- Nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong học tập.

- Xác định được các giả thiết, tiêu chuẩn và minh chứng để đưa ra quyết định phù hợp.

- Tổ chức, quản lý nhóm và tổng hợp kết quả.

- Viết báo cáo cá nhân/nhóm, trình bày báo cáo trước tập thể

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề của bài toán. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò của cấu trúc dữ liệu và giải thuật sẽ được ứng dụng trong ngành công nghệ thông tin.