Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong tin học.

Khi học xong môn học này, người học sẽ:

- Hiểu tổng quan về ngành Công nghệ Thông tin (CNTT), trình bày được những lĩnh vực ứng dụng cơ bản của CNTT trong cuộc sống.

- Trình bày những phẩm chất, kỹ năng, kiến thức mà những người làm trong lĩnh vực CNTT cần có.

- Trình bày được những khái niệm cơ bản của CNTT như đầu vào, đầu ra, thiết bị lưu trữ, mạng máy tính…

- Hiểu và áp dụng được cách thức diễn đạt một thuật toán bằng các lưu đồ, mã giả

- Lập trình được một ứng dụng cơ bản thông qua ngôn ngữ lập trình trực quan Alice.