1. Số tín chỉ/đvht: 02

- Lý thuyết: 01

- Thực hành: 01

2. Đối tượng học:

                        - Bậc học: Đại học.                 - Ngành: Công nghệ Thông tin (Năm 2)

                        - Hệ: Chính qui.                      - Lớp: DA18TTB

3. Điều kiện tiên quyết/song hành:  Tin học đại cương.

4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

4.1. Về Kiến thức và lập luận ngành:

  1. Tổng quan về ảnh số và xử lý ảnh
  2. Làm việc với vùng chọn
  3. Làm việc với lớp (layer)
  4. Làm việc với văn bản (text)
  5. Làm việc với mặt nạ lớp (layer mask)
  6. Làm việc với kênh (Channel)
  7. Hiệu chỉnh ảnh

4.2. Về Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất:

-          Tư duy sáng tạo

-          Tự phát triển kiến thức nghề nghiệp

4.3. Về Kỹ năng giao tiếp: làm việc nhóm và giao tiếp:

-          Tổ chức hoạt động nhóm

-          Kỹ năng giao tiếp đa phương tiện

-          Sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành


4.4. Về Hình thành Ý tưởng, Thiết kế, Triển khai, Vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường:

-          Vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT)

-          Ngữ cảnh và văn hóa nơi tuyển dụng

-          Xác định yêu cầu và thiết lập mục tiêu

-          Xác định hiện trạng và thu thập yêu cầu

-          Vận dụng kiến thức trong thiết kế

-          Hiện thực hóa hệ thống dựa trên thiết kế

-         Kiểm chứng các yêu cầu

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu như: mô tả tổng quan về Cơ sở dữ liệu (CSDL); sử dụng đại số quan hệ để viết biểu thức quan hệ; kiểm tra ràng buộc toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu quan hệ; thực hiện chuẩn hóa lược đồ quan hệ. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng viết câu truy vấn bằng SQL.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình theo phương pháp hướng đối tượng.Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng viết chương trình trên ngôn ngữ cấp cao. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về việc các định được các giả thiết, tiêu chuẩn và minh chứng để đưa ra quyết định phù hợp và kỹ năng tư duy tổng thể vấn đề.