Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, kiến thức về các cấu trúc lệnh cơ bản, kiến thức thiết kế hướng đối tượng với ngôn ngữ Java cũng như việc kết nối cơ sở dữ liệu với Java. Môn học giúp cho sinh viên có khả năng thiết kế các ứng dụng Java cơ bản cho đến các ứng dụng giao diện có kết nối cơ sở dữ liệu, đồng thời cũng giúp sinh viên hình thành  thái độ và nhận thức đúng đắn về việc tự phát triển kiến thức nghề nghiệp.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình theo phương pháp hướng đối tượng.Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng viết chương trình trên ngôn ngữ cấp cao. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về việc các định được các giả thiết, tiêu chuẩn và minh chứng để đưa ra quyết định phù hợp và kỹ năng tư duy tổng thể vấn đề.

1. Số tín chỉ/đvht: 02

- Lý thuyết: 01

- Thực hành: 01

2. Đối tượng học:

                        - Bậc học: Đại học.                 - Ngành: Công nghệ Thông tin (Năm 2)

                        - Hệ: Chính qui.                      - Lớp: DA18TTA

3. Điều kiện tiên quyết/song hành:  Kiến trúc máy tính.

Các yêu cầu khác: Sinh viên có thái độ tích cực, nghiêm túc, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến.

4. Chuẩn đầu ra của môn học

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể:

Chủ đề 1: Về Kiến thức và lập luận ngành:

Phát biểu tổng quan về mạng máy tính

Giải thích quá trình xử lý thông tin trong mô hình tham chiếu OSI

Sử dụng địa chỉ IPv4 và IPv6

Phân biệt các phương tiện truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng

Phân biệt các kiến trúc và công nghệ mạng LAN

So sánh công nghệ mạng WAN

Xây dựng mạng workgroup

Xây dựng mạng domain

Cài đặt các dịch vụ mạng

Chủ đề 2: Về Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất:

Mô hình hóa vấn đề

Tìm kiếm và thu thập thông tin

Phát hiện những vấn đề trong phát sinh và tương tác trong hệ thống

Đánh giá hệ thống

Chủ đề 3: Về Kỹ năng giao tiếp: làm việc nhóm và giao tiếp:

Tổ chức hoạt động nhóm

Kỹ năng giao tiếp đa phương tiện

Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh

Sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành

Chủ đề 4: Về Hình thành Ý tưởng, Thiết kế, Triển khai, Vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường:

Vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT)

Xác định yêu cầu và thiết lập mục tiêu

Xác định hiện trạng và thu thập yêu cầu

Vận dụng kiến thức trong thiết kế

Thiết kế các thành phần của hệ thống

Hiện thực hóa hệ thống dựa trên thiết kế

v Chủ đề 1: Về Kiến thức và lập luận ngành:

L1.    

Phát biểu tổng quan về mạng máy tính

L2.    

Giải thích quá trình xử lý thông tin trong mô hình tham chiếu OSI

L3.    

Sử dụng địa chỉ IPv4 và IPv6

L4.    

Phân biệt các phương tiện truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng

L5.    

Phân biệt các kiến trúc và công nghệ mạng LAN

L6.    

So sánh công nghệ mạng WAN

L7.    

Xây dựng mạng workgroup

L8.    

Xây dựng mạng domain

L9.    

Cài đặt các dịch vụ mạng

v Chủ đề 2: Về Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất:

L10.          

Mô hình hóa vấn đề

L11.          

Tìm kiếm và thu thập thông tin

L12.          

Phát hiện những vấn đề trong phát sinh và tương tác trong hệ thống

L13.          

Đánh giá hệ thống

v Chủ đề 3: Về Kỹ năng giao tiếp: làm việc nhóm và giao tiếp:

L14.          

Tổ chức hoạt động nhóm

L15.          

Kỹ năng giao tiếp đa phương tiện

L16.          

Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh

L17.          

Sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành

v Chủ đề 4: Về Hình thành Ý tưởng, Thiết kế, Triển khai, Vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường:

L18.          

Vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT)

L19.          

Xác định yêu cầu và thiết lập mục tiêu

L20.          

Xác định hiện trạng và thu thập yêu cầu

L21.          

Vận dụng kiến thức trong thiết kế

L22.          

Thiết kế các thành phần của hệ thống

L23.          

Hiện thực hóa hệ thống dựa trên thiết kế