Sinh viên nắm được:

+Về kiến thức:

-         Hiểu về mạng máy tính, mô hình OSI và giao thức TCP/IP.

-          Hiểu và viết được các chương trình cơ bản sử dụng ngôn ngữ lập trình Java.

-         Hiểu và viết được các ứng dụng mạng cơ bản với Socket.

-         Hiểu và viết được các ứng dụng phân tán với Java RMI.

+Về kỹ năng nghề nghiệp:

-         Xây dựng các chương trình Java cơ bản.

-         Xây dựng các ứng dụng mạng và phân tán sử dụng ngôn ngữ lập trình Java cũng như một số ngôn ngữ khác.

-         Hiểu về kiến trúc, các thành phần và hoạt động của các thiết bị Router và Switch được triển khai trong hệ thống mạng nhỏ.

-         Cấu hình các thiết bị Router và Switch ở mức độ cơ bản.

-         Nhận biết các sự cố các thành phần mạng trong hệ thống mạng nhỏ.

Về kiến thức:

 • Khái niệm mã nguồn mở.
 • Hiểu rõ hơn nguyên lý hoạt động của hệ điều hành trên Linux.
 • Đánh giá sự ưu và khuyết điểm so với hệ điều hành Windows.

Về kỹ năng chuyên môn:

 • Tự thiết lập được một hệ thống Linux cho người dùng.
 • Sử dụng thành thạo hệ điều hành Ubuntu.
 • Vận hành tốt một hệ thống Ubuntu cho người dùng.

Về thái độ và kỹ năng mềm:

 • Khả năng thích ứng nhanh trong môi trường làm việc.
 • Luôn cập nhật thông tin mới hệ điều hành Ubuntu.
 • Khả năng nhận biết về lỗi của hệ thống, đặc điểm về tính chất và kiến thức của chính mình.
 • Khả năng tư duy sáng tạo.
 • Khả năng làm việc theo nhóm.
 • Khả năng thuyết trình trước đám đông

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản truyền thông mạng không dây, một số kỹ thuật được triển khai trong các mô hình mạng thực tế, những ưu, khuyết điểm của việc sử dụng mạng không dây việc phát triển các hệ thống mạng. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thiết lập, vận hành một hệ thống mạng không dây trong các mô hình mạng thực tế. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư CNTT và kỹ năng học tập chủ động; tự phát triển kiến thức nghề nghiệp; ham tìm hiểu và khả năng học tập suốt đời.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về các dịch vụ cơ bản của mạng máy tính.Đồng thời, môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng xây dựng và vận hành một hệ thống mạng Windows Server 2012.

Môn học trang bị cho SV các kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

-       Trình bày tổng quan hệ điều hành Server và hệ thống Active Directory;

-       Phân biệt các loại tài khoản người dùng;

-       So sánh chính sách hệ thống và chính sách nhóm;

-       Mô tả sự khác nhau giữa Basic Disk và Dynamic Disk;

-       Trình bày các loại quyền truy cập tài nguyên và các dịch vụ mạng;

-       Xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống mạng với các dịch vụ mạng theo yêu cầu;

-       Khắc phục các sự cố thường gặp trong một hệ thống mạng.